1. Bendrosios nuostatos

1.1 Prekių įsigijimo internetinėje parduotuvėje taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos Pirkėjui teikiant užsakymą ir įsigyjant prekes UAB „EX FACTORY JEWELRY“, įmonės kodas 305228434, PVM mokėtojo kodas LT100012672216, registracijos adresas Fabijoniškių g. 5C-1031, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registre, (toliau – Pardavėjas) internetinėje parduotuvėje – www.marrymebyribas.com (toliau – Internetinė parduotuvė). Pardavėjo fizinių prekybos vietų adresai: parduotuvė „Marry me by Ribas“, esanti prekybos centre „Akropolis“, adresu Ozo g.  25, Vilnius, parduotuvė „Marry me by Ribas“, esanti prekybos centre „Akropolis“, adresu Aido g. 8, Šiauliai; prekybos vieta, esanti adresu Gaono g. 5, Vilnius.

1.2 Pirkėjas, pateikdamas užsakymą Internetinėje parduotuvėje, patvirtina, kad susipažino ir sutinka su šiomis Taisyklėmis ir Privatumo politika, ir pagal Taisyklių 2.1. punktą turi teisę pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje. Jei Pirkėjas visiškai ar iš dalies nesutinka su Taisyklėmis ar Privatumo politika, jis turi neteikti užsakymo Internetinėje parduotuvėje.  

1.3 Sutarties įvykdymui Pardavėjas turi teisę pasitelkti trečiuosius asmenis.

2. Prekių užsakymas – pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

2.1 Pirkti Internetinėje parduotuvėje gali visi juridiniai asmenys ir fiziniai asmenys, sulaukę pilnametystės taip pat nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, turintys tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis (pastaruoju atveju sutikimas nėra reikalingas). Pirkėjas, patvirtindamas, kad sutinka su Taisyklėmis, patvirtina ir garantuoja, kad atitinka šias sąlygas.

2.2 Pirkėjas, apsilankęs Internetinėje parduotuvėje, pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.

2.3 Prieš patvirtindamas suformuotą prekių krepšelį Pirkėjas privalo įsitikinti, kad jame nurodytos tik jo norimos įsigyti prekės ir duomenys yra teisingi. Pirkėjui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pirkimo-pardavimo sutarties (toliau – Sutartis arba pirkimo-pardavimo sutartis) sudarymui ir prekių pristatymui būtini Pirkėjo asmens duomenys: vardas ir pavardė arba juridinio asmens pavadinimas; gimimo data (kai prašoma) arba juridinio asmens kodas ir PVM mokėtojo kodas (jei yra); gyvenamosios vietos adresas (kai prašoma) arba juridinio asmens buveinė; adresas, kuriuo bus pristatomos prekės; telefono numeris ir el. pašto adresas; kiti užsakymo formoje prašomi nurodyti būtini duomenys, kurie gali būti svarbūs sudarant Sutartį ir pristatant užsakytas prekes. Pardavėjas patvirtina, jog tokie duomenys bus išimtinai naudojami Sutarties vykdymo ir prekių pristatymo tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo pasitelktus trečiuosius asmenis, teikiančius su Pirkėjo užsakymo vykdymu susijusias paslaugas. 

Jei prekės užsakomos pristatyti į ne Europos Sąjungos valstybę, Pirkėjas įsipareigoja suteikti reikalingus asmens duomenis ir dokumentus ar jų kopijas prekes pristatančiam vežėjui ir/arba muitinės tarpininkui muitinės procedūroms atlikti, kad prekės galėtų būti išmuitintos ir pristatytos Pirkėjui, bei atsako už jų teisingumą;  šie tretieji asmenys asmens duomenis tvarko pagal jų nustatytą tvarką; visos papildomos išlaidos tenka Pirkėjui; Pirkėjas informuojamas, jog nepateikus nurodytų duomenų ir/ar dokumentų per nustatytą laikotarpį gali būti skaičiuojama prastova, kurią Pirkėjas privalo apmokėti atsiimdamas užsakymą. Pirkėjui nesuteikus būtinų asmens duomenų ir/ar dokumentų muitinės procedūroms atlikti arba nesumokėjus papildomų taikomų mokesčių, dėl ko prekės negali būti pristatytos Pirkėjui, su Pirkėju sudaryta prekių pirkimo-pardavimo sutartis automatiškai nutraukiama ir Pirkėjas privalo atlyginti visus Pardavėjo dėl to patirtus nuostolius, įskaitant, tačiau neapsiribojant, prekių siuntimo ir grąžinimo išlaidas, muitinės procedūrų išlaidas, su grąžinamomis prekėmis susijusių sandėlio operacijų valdymo išlaidas ir kt. Šios išlaidos vienašališkai be atskiro pranešimo išskaitomos iš Pardavėjo Pirkėjui grąžinamos sumokėtos prekių kainos ir Pirkėjui grąžinama po išlaidų išskaitymo likusi sumokėta suma.

2.4 Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pardavėjas Pirkėjui jo registracijos formoje nurodytu elektroniniu paštu arba prekių užsakymo paskyroje atsiunčia patvirtinimą, kad prekių užsakymas yra patvirtintas ir Pirkėjas atlieka apmokėjimą arba nurodytą avansinį mokėjimą, jeigu tokia galimybė numatyta užsakant konkrečią prekę. Apmokėjimas yra laikomas atliktu nuo to momento, kai lėšos faktiškai įskaitomos į Pardavėjo banko sąskaitą ir tik nuo to momento kyla Pardavėjo prievolė vykdyti Sutartį.

2.5 Kiekviena Sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma Internetinėje parduotuvėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.

2.6  Pirkimo-pardavimo sutartis laikoma nesudaryta, jei Pirkėjas nenurodo visų reikiamų savo asmens, kontaktinių, pristatymo ar užsakomos prekės duomenų ar parametrų, atlieka nepilną ar dalinį apmokėjimą arba dėl kitų objektyvių šiose Taisyklėse nurodytų priežasčių pirkimo-pardavimo sutartis negali būti sudaryta ir/ar tinkamai įvykdyta.

2.7 Pirkėjas visiškai atsako už jo registracijos formoje ir/ar užsakymo formoje jo pateiktų duomenų teisingumą.

2.8 Pirkėjas privalo ir įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie Internetinės parduotuvės  duomenis ir jų neatskleisti tretiesiems asmenims. Visi veiksmai, atlikti naudojant Pirkėjo prisijungimo duomenis, laikomi atliktais Pirkėjo ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę dėl atliekamų veiksmų naudojant jo prisijungimo duomenis.

3. Prekių kaina ir atsiskaitymas

3.1 Internetinėje parduotuvėje nurodyta galutinė prekės kaina su PVM. Į prekės kainą neįskaičiuotas prekės pristatymo mokestis, kurį moka Pirkėjas ir kuris nurodomas suformavus užsakymą ir nurodžius prekių pristatymo vietą. Pardavėjo numatytais atvejais prekės gali būti pristatomos nemokamai. Jei pristatant prekes į užsienį, taikomas muito ar kitoks mokestis, jį apmoka Pirkėjas. 

3.2 Tiksli prekių kaina, pristatymo kaina ir numatomas pristatymo terminas yra nurodomas Pardavėjo patvirtintame prekių užsakyme.

3.3 Pirkėjas atsiskaito už užsakytas prekes per montonio sistemą. Jei Pardavėjas sudaro galimybę apmokėti kitu būdu, tai nurodoma užsakymo patvirtinimo lange.

3.4 Pirkėjas įsipareigoja apmokėti patvirtintą užsakymą (prekių kainą ir pristatymo kainą) per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos, išskyrus išankstinio prekės užsakymo atveju, kai pardavėjas suteikia galimybę užsakyti prekę apmokėjus tik numatyto dydžio avansą.

3.5. Kai prekės užsakymo lange numatyta, kad prekė gali būti užsakoma išankstiniu užsakymu (t. y., kada Pardavėjas pradeda gaminti prekę tik gavęs ir patvirtinęs išankstinį Pirkėjo užsakymą) ir Pirkėjas pateikia išankstinį prekės užsakymą Pardavėjui, Pirkėjas įsipareigoja apmokėti patvirtintą išankstinį užsakymą tokia tvarka:

3.5.1. sumokėti prekės užsakymo lange numatyto dydžio avansą per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos ir

3.5.2. sumokėti likusią prekės kainos dalį ir prekės pristatymo kainą per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo Pardavėjo pranešimo apie prekė pagaminimą gavimo dienos, bet bet kuriuo atveju iki atsiimant prekę iš Pardavėjo fizinės prekybos vietos arba iki Pardavėjui išsiunčiant prekę Pirkėjui, arba

3.5.2. sumokėti visą prekės kainą ir pristatymo kainą per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos.

3.5. Pirkėjui pilnai neapmokėjus užsakymo per 2 (dvi) kalendorines dienas (arba pilnai neapmokėjus nustatyto dydžio avanso išankstinio prekės užsakymo atveju, kai galimybė atlikti tik numatyto dydžio avansinį mokėjimą numatyta prekės užsakymo lange ir pirkėjas ją pasirenka), laikoma, kad Pirkėjas užsakymo (Sutarties) atsisakė ir užsakymas atšaukiamas nesiunčiant Pirkėjui atskiro pranešimo.

4. Prekių pristatymas

4.1 Išskyrus išankstinio Prekių užsakymo atvejus, prekės Pirkėjui nurodytu adresu išsiunčiamos per 2-3 (dvi-tris) darbo dienas po pilno apmokėjimo už Prekes ir siuntimo išlaidas gavimo į Pardavėjo sąskaitą.

Išankstinio Prekių užsakymo atveju (t. y., kada Pardavėjas pradeda gaminti Prekę tik gavęs ir patvirtinęs išankstinį Pirkėjo užsakymą) Prekės pagaminamos per 6 savaites nuo Taisyklių 3.5.1. numatyto avanso apmokėjimo už Prekes gavimo į Pardavėjo sąskaitą dienos arba, jeigu Pirkėjas pasirinko apmokėti visą Prekės kainą iš karto, per 6 savaites po pilno apmokėjimo už Prekes ir siuntimo išlaidų gavimo į Pardavėjo sąskaitą dienos. Prekės Pirkėjui nurodytu adresu išsiunčiamos arba pranešama apie galimybę prekes atsiimti Pardavėjo fizinės prekybos vietoje, jeigu taip pasirinko Pirkėjas, tik Pardavėjui gavus pilną užsakymo apmokėjimą (tik po pilno apmokėjimo už Prekes ir siuntimo išlaidas).

4.2 Įprastai siunta Pirkėją pasiekia per 1-2 (vieną-dvi) darbo dienas Lietuvoje, per 2-7 (dvi-septynias) darbo dienas užsienyje Europos Sąjungos valstybėse nuo prekės išsiuntimo, siunčiant į ne Europos Sąjungos šalis pristatymo terminas gali būti ilgesnis. Pardavėjas neprisiima atsakomybės ir neatsako už trečiųjų asmenų vykdomo pristatymo terminą. Pristatymo terminas gal būti keičiamas tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių; tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

4.3 Pardavėjas visais atvejais yra atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo termino pažeidimą , jeigu prekės Pirkėjui nepristatytos laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, įskaitant, tačiau neapsiribojant, siuntą pristatančių trečiųjų asmenų veiksmų ar neveikimo.

4.4 Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats arba užtikrinti, kad prekes priimtų asmuo, kuris buvo Pirkėjo nurodytas užsakant prekes. Tuo atveju, kai Pirkėjas pats arba jo užsakyme nurodytas asmuo prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir priimamos kito asmens, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui. Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Pardavėjas neatsako ir netikrina, ar prekes atsiima būtent užsakyme nurodytas asmuo.

4.5 Pirkėjui nurodžius klaidingą ar neišsamų prekių pristatymo adresą ar neatsiėmus prekių iš siuntimo paslaugą teikiančio asmens per maksimalų siuntos saugojimo terminą, Pirkėjas privalo sumokėti papildomas Pardavėjo išlaidas už siuntos grąžinimą bei pakartotinį prekių išsiuntimą Pirkėjo patikslintu adresu. Dėl Pirkėjo kaltės neturint galimybių  pristatyti prekių, prekės grąžinamos Pardavėjui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių nepristatymo. Tokiu atveju su Pirkėju sudaryta prekių pirkimo-pardavimo sutartis automatiškai nutraukiama ir Pirkėjas privalo atlyginti visus Pardavėjo dėl to patirtus nuostolius, įskaitant, tačiau neapsiribojant, prekių siuntimo ir grąžinimo išlaidas, muitinės procedūrų išlaidas (jei taikoma), su grąžinamomis prekėmis susijusių sandėlio operacijų valdymo išlaidas (jei taikoma) ir kt. Šios išlaidos vienašališkai be atskiro pranešimo išskaitomos iš Pardavėjo Pirkėjui grąžinamos sumokėtos prekių kainos ir Pirkėjui grąžinama po išlaidų išskaitymo likusi sumokėta suma.

4.6 Pristačius prekę Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) įsipareigoja ir privalo nedelsiant patikrinti prekių siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę (akivaizdžius trūkumus) ir asortimentą. 

4.7. Nustačius prekių siuntos pakuotės pažeidimą (siunta pateikiama pažeistoje, sulamdytoje, šlapioje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje), Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) privalo apie tai raštu pažymėti siuntinį pristačiusiam asmeniui prekių siuntos priėmimo dokumente dalyvaujant siuntą pristačiusiam asmeniui arba atsisakyti priimti siuntą raštu pažymėjus to priežastis. Tokių veiksmų neatlikus, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės Pirkėjui dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo ar galėjo būti sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo siuntos pristatymo patvirtinime. Apie nustatytą siuntos pakuotės pažeidimą Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją ir pateikti pažeistos siuntos ir/ar prekės foto nuotraukas.  

4.8. Priėmęs prekes Pirkėjas turi nedelsiant jas patikrinti ir nustačius prekių kiekio ir/ar kokybės, ir/ar asortimento neatitikimą(us) nedelsiant pranešti apie tai Pardavėjui. Jei tai nustatoma priimant prekę iš kurjerio, Pirkėjas privalo prekės nepriimti ir nurodyti ją grąžinti Pardavėjui.  Nustačius prekės neatitikimą ar trūkumus, kurie nėra sąlygoti Pirkėjo veiksmų, Pardavėjas įsipareigoja nemokamai pašalinti prekės trūkumą (pataisyti prekę), nemokamai pakeisti netinkamos kokybės arba per klaidą atsiųstą ne tą prekę tinkamos kokybės arba ta preke, Pirkėjui grąžinus netinkamos kokybės prekę ir jos atsisakius grąžinti Pirkėjui sumokėtą sumą.

4.9 Dėl svarbių priežasčių ar techninių nesklandumų Pardavėjui negalint pristatyti Pirkėjo užsakytų prekių, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 14 dienų nuo atsisakymo momento. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.

5. Prekių garantija

5.1 Internetinėje parduotuvėje parduodamų prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

5.2 Internetinėje parduotuvėje pristatomų prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių. Tai nėra laikoma prekės nekokybiškumu ar neatitikimu prekės aprašymui.

5.3 Internetinėje parduotuvėje pavaizduoti prekių kiekiai nuotraukose ne visada susiję su prekės kaina – prekių gali būti pavaizduota daugiau nei vieno vieneto kaina. Matavimo vienetai nurodyti prekės aprašyme.

5.4 Pardavėjas garantuoja Prekių kokybę (įstatyminė kokybės garantija gamykliniams defektams, galiojanti 2 metų laikotarpį). Pardavėjas skirtingoms Prekėms gali suteikti ilgesnį laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos tokių Prekių aprašyme. Siūlo apyrankėms taikomas 1 metų garantinis laikotarpis, per kurį apyrankės siūlas vieną kartą gali būti keičiamas nemokamai. Praėjus šiam laikotarpiui, siūlo keitimui taikomas 10 EUR mokestis.

5.5 Pirkėjas yra informuojamas, kad juvelyriniai dirbiniai dėl sąlyčio vienas su kitu ar kitais paviršiais gali braižytis, patariama juos laikyti atskirai vienas nuo kito, vengti sąlyčio su aštriais paviršiais, saugoti nuo smūgių, kitų galimų mechaninių pažeidimų. Juvelyriniai dirbiniai taip pat turi būti saugomi nuo sąlyčio su cheminėmis medžiagomis, staigių temperatūros pokyčių, karščio, druskos prisotinto ar chloruoto vandens. Juvelyriniai dirbiniai, ypač nedėvimi arba laikomi drėgnoje patalpoje, gali keisti savo spalvą, oksiduotis. Šie pakitimai nelaikomi prekės neatitikimo kokybės reikalavimams. Siekiant nepažeisti paviršiaus juvelyriniai dirbiniai turi būti valomi specialiomis medžiagomis ir priemonėmis.

6. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties (taikoma tik vartotojams)

6.1 Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-06-11 nutarimu Nr. 697 patvirtintų Mažmeninės prekybos taisyklių (2014-07-29 redakcija) 17.12 punktu, lokaliose prekybos vietose įsigyti kokybiški perlai, brangakmeniai, taurieji metalai ir jų dirbiniai, išskyrus dirbtinę bižuteriją (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 7101–7116, 7118) yra nekeičiami ir negrąžinami.

6.2 Pirkėjas-vartotojas turi teisę atsisakyti Internetinėje parduotuvėje sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties su Pardavėju,  apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui ir išsiųsdamas (grąžindamas) grąžinamą prekę Pardavėjui per 14 kalendorinių dienų nuo prekės gavimo dienos. Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui pranešimą (užpildytą grąžinimo formą) elektroniniu paštu info@marrymebyribas.com arba  kartu su grąžinama preke išsiunčiant registruotu paštu ar per kurjerį arba pristatant asmeniškai vienu iš toliau nurodytų adresų. Pirkėjas turi grąžinti prekę (pristatyti asmeniškai arba išsiųsti per kurjerių tarnybą arba registruotu paštu su įteikimu gavėjui) adresu: gavėjas – UAB „EX FACTORY JEWELRY“ parduotuvė „Marry me by Ribas“, adresas – Ozo g. 25, LT-07150 Vilnius, arba Aido g. 8, Šiauliai. Pranešime turi būtų aiškiai nurodyta, kad Pirkėjas atsisako pirkimo-pardavimo sutarties, grąžina prekę ir prašo grąžinti sumokėtus pinigus, nurodyta Pirkėjo sąskaita, į kurią Pirkėjas pageidauja gauti grąžinamus pinigus, prekės įsigijimą iš Pardavėjo patvirtinantis dokumentas.

Atsisiųsti grąžinimo šabloną

6.3 Taisyklių 6.2. punkte numatyta teise grąžinti prekę Pirkėjas-vartotojas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas minėtas 14 dienų prekės grąžinimo terminas bei yra Taisyklių 6.4. punkte numatytos sąlygos. Iki grąžinamos prekės įteikimo Pardavėjui, prekės žuvimo ar sugadinimo rizika tenka Pirkėjui. Grąžinamos prekės siuntimo kaštus apmoka Pirkėjas.

6.4 Pagal Taisyklių 6.2. punktą grąžinama prekė turi būti nesugadinta, neturėti mechaninių pažeidimų žymių, nepraradusi prekinės išvaizdos, su visomis buvusiomis etiketėmis, kokybės sertifikatais, tvarkingoje originalioje pakuotėje, nenaudota ir nedėvėta. Esant prekės ar jos pakuotės trūkumų ar prekės dėvėjimo žymių, pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymas negali būti vykdomas ir Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamos prekės ir negrąžinti Pirkėjui pinigų. Tokiu atveju Pirkėjas turi teisę savo lėšomis atsiimti prekę iš Pardavėjo. Jei Pirkėjas neatsiima prekės per 1 (vieno) mėnesio terminą, Pardavėjas neturi pareigos toliau jos saugoti.

6.5 Pirkėjui-vartotojui, pagal Taisyklių 6.2. punktą atsisakiusiam pirkimo-pardavimo sutarties ir jeigu prekė grąžinta nepraleidus nustatyto 14 dienų termino ir atitinka Taisyklių 6.4. punkto reikalavimus, grąžinami visi už prekę sumokėti pinigai neįskaitant prekės pristatymo Pirkėjui išlaidų (prekės siuntimo išlaidos negrąžinamos).  Gavęs reikalavimus atitinkančias grąžinamas prekes Pardavėjas grąžina pinigus Pirkėjui-vartotojui į jo nurodytą sąskaitą banke ne vėliau kaip per 30 dienų, o jeigu grąžinama prekės teikiama patikrinti Lietuvos Prabavimo rūmams – tik po to, kai grąžinta prekė patikrinama Lietuvos Prabavimo rūmuose, kad būtų įsitikinta, ar prekė yra grąžinta tokia, kokia buvo išsiųsta. Grąžinamų prekių tikrinimas Lietuvos Prabavimo rūmuose yra Pardavėjo teisė, bet ne pareiga.

6.6 Pagal Taisyklių 6.2. punktą pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo teisė netaikoma ir Pirkėjas negali ja pasinaudoti dėl pagal specialų Pirkėjo užsakymą pagamintų prekių, kurios nebuvo iš anksto pagamintos, kurios buvo gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios buvo aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms (pavyzdžiui, keistas juvelyrinio gaminio dydis ar pan.) arba užsakytos specialiai Pirkėjui (prekės nebuvo sandėlyje ir tai nurodoma prieš užsakant prekę). Individualiai užsakant prekę jos grąžinimas galimas tik jeigu prekė yra nekokybiška, laikantis šiose Taisyklėse numatytos tvarkos ir sąlygų.

7. Prekės trūkumai

7.1 Gavęs prekę Pirkėjas turi pareigą nedelsdamas ją apžiūrėti, patikrinti jos kokybę (akivaizdžius trūkumus) ir įsitikinti, kad prekė neturi matomų defektų. Jeigu pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjas turi nedelsdamas kreiptis Internetinės parduotuvės bendraisiais kontaktais, nurodytais Internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“, nurodyti prekės trūkumą (defektą), pateikti tai patvirtinančias foto nuotraukas. Pardavėjas atsako už prekės trūkumus, buvusius prekės įsigijimo metu, kurie išaiškėjo per dvejus metus nuo prekės perdavimo.

7.2 Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais. Visais atvejais Pirkėjas privalo pateikti prekės įsigijimą iš Pardavėjo patvirtinantį dokumentą.

7.3 Prekė gali būti nepriimama arba nekeičiama, jeigu per protingą laiką nuo to, kai Pirkėjas pastebėjo ar turėjo pastebėti prekės defektą, Pirkėjas apie tai nepranešė Pardavėjui ir nenurodė, kokių reikalavimų prekė neatitinka.

7.4 Nekokybišką prekę Pirkėjas prekę turi pristatyti į Pardavėjo prekybos vietą UAB „EX FACTORY JEWELRY“ parduotuvę „Marry me by Ribas“, adresu Ozo g. 25, Vilnius, arba Aido g. 8, Šiauliai, išsiųsti šiuo adresu registruotu paštu/per kurjerių tarnybą su įteikimu gavėjui. Iki grąžinamos prekės įteikimo Pardavėjui, prekės žuvimo ar sugadinimo rizika tenka Pirkėjui, todėl grąžindamas prekę Pirkėjas turi įsitikinti, ar tinkamai ją supakavo, kad siuntimo metu ji nebūtų pažeista. Jei nustatoma, kad prekė buvo nekokybiška, jos grąžinimo išlaidas apmoka Pardavėjas.

7.5 Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamos prekės ir nevykdyti jo prašymo, jeigu prekės trūkumai atsirado dėl netinkamo jos naudojimo, mechaninių pažeidimų ar kitų nuo Pirkėjo priklausančių veiksmų arba tai yra natūralus prekės nusidėvėjimas.

7.6 Grąžinus gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, jeigu yra visos Taisyklėse ir/ar teisės aktuose numatytos sąlygos, Pardavėjas įsipareigoja priimti ir pašalinti jos trūkumus arba pakeisti analogiška tinkamos kokybės preke, arba, Pirkėjo prašymu, grąžinti sumokėtus pinigus į Pirkėjo raštu nurodytą sąskaitą. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, įskaitant ir kainą už pristatymą. Gavus grąžinamą prekę, jeigu yra visos pinigų grąžinimo sąlygos, pinigai Pirkėjui grąžinami per 30 dienų į rašytiniame prašyme nurodytą sąskaitą.

7.7. Pardavėjas, Pirkėjui grąžinus prekę (taip pat ir jos trūkumų pašalinimui), turi teisę ją patikrinti Lietuvos Prabavimo rūmuose, kad būtų įsitikinta, ar prekė yra grąžinta tokia, kokia buvo išsiųsta. Tokiu atveju Pardavėjas atlieka trūkumų šalinimą arba grąžina pinigus Pirkėjui tik gavęs Lietuvos Prabavimo rūmų analizės rezultatus.

8. Informacijos siuntimas ir gavimas

8.1 Visi pranešimai Pardavėjui turi būti teikiami elektroniniu paštu, nurodytu Internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“.

8.2 Pirkėjui visi užsakymui vykdyti reikalingi pranešimai siunčiami Pirkėjo užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu ir/arba telefono numeriu.

8.3 Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM kategoriją ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.

8.4 Pardavėjas Internetinėje parduotuvėje gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus. Pardavėjas turi teisę vienašališkai be atskiro įspėjimo pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo pakeitimo ar panaikinimo momento.

8.5. Pirkėjui pageidaujant gauti su pateiktu užsakymu nesusijusius kitus Pardavėjo informacinius ar tiesioginės rinkodaros pranešimus, Pirkėjas savo pageidavimą/sutikimą pažymi užsakymo formoje arba Internetinėje parduotuvėje, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami Pirkėjo nurodytais kontaktiniais duomenimis.

8.6. Pardavėjas Pirkėjo asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Privatumo politika.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1 Pardavėjas turi teisę vienašališkai keisti šias Taisykles. Pakeistos Taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo Internetinėje parduotuvėje momento. Klientui įsigyjant prekių Internetinėje parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu. Jei Pirkėjas po Taisyklių pakeitimo naudojasi Internetinės parduotuvės paslaugomis ir pateikia prekių užsakymą, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su nauja Taisyklių redakcija.

9.2 Pirkėjas turi teisę ir  yra skatinamas atsispausdinti šias Taisykles ateities reikmėms.

9.3 Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti Internetinės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Tai neatleidžia Pardavėjo nuo jau prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo.

9.4 Jei Pirkėjas vienus metus nesinaudoja Internetinės parduotuvės paslaugomis ir/ar neprisijungia prie savo paskyros Internetinėje svetainėje, jo prisijungimo paskyra gali būti panaikinta. Pirkėjo galimybė naudotis Internetine parduotuve ar savo prisijungimo paskyra nedelsiant ir be perspėjimo gali būti panaikinta, apribota ar sustabdyta ir tuo atveju, jeigu Pardavėjui kyla įtarimų, kad Pirkėjas kenkia Internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus.

10. Taikytina teisė ir ginčų sprendimo tvarka

10.1 Šioms Taisyklėms ir Pirkėjo bei Pardavėjo teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.  Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma ir vykdoma valstybine lietuvių kalba, jai taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai ir Lietuvos teismų jurisdikcija.

10.2 Visi nesusitarimai, kilę dėl šių Taisyklių ar pirkimo-pardavimo sutarties vykdymo, sprendžiami derybų keliu. Pirkėjas, norėdamas pateikti skundą, turi kreiptis tiesiogiai į Pardavėją elektroniniu paštu info@marrymebyribas.com. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme. Ikiteismine tvarka ginčas gali būti sprendžiamas Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje, kai Pirkėjas yra vartotojas, (adresas Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, Lietuva, elektroninis paštas tarnyba@vvtat.lt), Lietuvos prabavimo rūmuose pagal šių institucijų kompetenciją. Įgyvendinant Europos Parlamento ir tarybos direktyvą Nr. 2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo bei Europos parlamento ir tarybos reglamentą Nr. 524/2013 dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo Europos Komisija sukūrė Elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformą; Pirkėjas-vartotojas taip pat turi teisę patekti prašymo formą šioje platformoje, adresu: http://ec.europa.eu/odr/.

    0
    Jūsų krepšelis
    Krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę
      Pritaikyti nuolaidą